O szkółce

KS „Szkółka Młodego Piłkarza Tuszymka” została założona w 2017 roku.

Celem głównym Szkółki jest: krzewienie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.

Ponadto celami są:

 1. Promowanie zdrowego trybu życia,
 2. Wypoczynek dzieci i młodzieży,
 3. Działalność charytatywna,
 4. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 5. Przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 6. Promocja i organizacja wolontariatu;

Szkółka realizuje swoje cele w szczególności przez:

 1. Zorganizowanie szkółki piłkarskiej oraz organizowanie stałego szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu, w szczególności w zakresie nauki gry w piłkę nożną, a także poprzez inne formy uprawiania sportu: organizowanie meczów, obozów sportowych i zawodów sportowych,
 2. Tworzenie warunków do uprawiania piłki nożnej,
 3. Współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom Szkółki właściwych warunków do uprawiania sportu,
 4. Uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych,
 5. Organizowanie i udział w zawodach, imprezach sportowych i rekreacyjnych,
 6. Prowadzenie działalności szkoleniowej kadr dla kultury fizycznej, w tym kadr wolontariatu w zakresie zdrowego stylu życia, rekreacji i sportu,
 7. Sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad małoletnimi członkami Szkółki,
 8. Organizowanie wspólnych spotkań, szkoleń oraz turniejów piłkarskich.
 9. Wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych oraz edukacyjno-szkoleniowych.
 10. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym: wycieczek, zlotów, szkoleń.
 11. Organizowanie wolontariatu.
 12. Pozyskiwanie środków rzeczowych i finansowych dla realizacji celów statutowych Szkółki.