Regulamin szkółki

REGULAMIN

KS „Szkółka Młodego Piłkarza Tuszymka”

I. Zasady ogólne

 1. Członkami KS „Szkółka Młodego Piłkarza Tuszymka” (zwana dalej Szkółką) mogą zostać dzieci od 6 roku życia z podziałem na odpowiednie grupy treningowe oraz odpowiadające stopniu zaawansowania. Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mecze, festyny i inne formy ruchu organizowane przez szkółkę mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.
 2. Każdy członek Szkółki rozpoczyna zajęcia po wypełnieniu i podpisaniu Deklaracji Członkowskiej przez rodzica lub opiekuna prawnego dostępnej u trenera prowadzącego.
 3. Członek, który deklaruje udział w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 4. Każdy członek powinien dbać o koleżeńską atmosferę na zajęciach. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności grupy treningowej.

II. Prawa i obowiązki uczestnika Szkółki

 1. W zajęciach treningowych mogą brać udział wyłącznie dzieci po uprzednim wypełnieniu i podpisaniu deklaracji przez rodzica lub opiekuna prawnego, którą należy oddać trenerowi prowadzącemu (nie dotyczy pierwszych zajęć).
 2. Członek Szkółki Młodego Piłkarza Tuszymka zobowiązuje się:
 • godnie reprezentować naszą Szkółkę zarówno w trakcie treningu, jak i w życiu codziennym,
 • trenować w stroju treningowym Szkółki, oraz posiadać odpowiednie obuwie,
 • wykonywać polecenia trenera prowadzącego zajęcia,
 • być sumiennym i zdyscyplinowanym,
 • w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach,
 • wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi,
 • w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu,

III. Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów członków Szkółki

 1. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację.
 2. Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody i nie utrudniać organizatorom prowadzenia zawodów.
 3. Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje trenera, sędziego oraz organizatora zawodów.
 4. Opłata miesięczna (składka członka) wynosi 20,- zł (słownie dwadzieścia złotych 00/100) niezależnie od ilości treningów przypadających w poszczególnych miesiącach, płatnych z góry za dany miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca. Łączna składka roczna wynosi 240,- zł (słownie sto czterdzieści złotych 00/100).
 5. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do 10-go dnia każdego miesiąca. W przypadku gdy zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić trenerowi czas absencji w treningach.
 6. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach istnieje możliwość przesunięcia terminu wniesienia opłaty miesięcznej, po wcześniejszym uzgodnieniu z Trenerem prowadzącym zajęcia.
 7. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka na treningu.
 8. W przypadku rezygnacji z udziału członka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić, osobiście lub telefonicznie trenera prowadzącego najpóźniej do 10-go dnia poprzedzającego następny miesiąc.

IV. Rodzaje kar dyscyplinarnych

 1. Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec członka Szkółki są: upomnienie, nagana, kara odsunięcia uczestnika w wymiarze od 1 do 3 zajęć treningowych, kara odsunięcia uczestnika od udziału w meczu, turnieju i innych form ruchu.

V. Postanowienia końcowe

 1. Wypadek losowy i siła wyższa mogą prowadzić do odwołania zajęć, o czym rodzic lub opiekun prawny zostanie powiadomiony sms-em lub telefonicznie, najpóźniej na 3 godzin przed treningiem.
 2. Akademia Piłkarska zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem rodziców/opiekunów zawodników.
 3. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do usunięcia z Szkółki.
 4. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener prowadzący zajęcia i organizator.

Załączniki do pobrania

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Regulamin KS SMP Tuszymka 553 KB 161