Statut

STATUT

Klubu Sportowego

„Szkółka Młodego Piłkarza Tuszymka”

Rozdział I

Nazwa, teren działania, charakter prawny

§1.

Klub Sportowy „Szkółka Młodego Piłkarza Tuszymka” zwany dalej „Klubem” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem mającym na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej, a w szczególności popularyzację sportu – piłka nożna.

§ 2.

 1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz klubu jest Tuszyma 482A, 39-321 Tuszyma, powiat mielecki, województwo podkarpackie.

§ 3.

Klub jest klubem sportowym w rozumieniu art. 3 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 1463 ze zm.).

§ 4.

 1. Klub posiada osobowość prawną. Powołany jest na czas nieokreślony.
 2. Na potrzeby osiągnięcia celów statutowych Klub może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami powszechnie obowiązującego prawa. W tym celu niezbędne jest uprzednie podjęcie uchwały przez Walne Zebranie Członków w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej.

 

§ 5.

Klub może być członkiem regionalnych i ogólnokrajowych związków sportowych.

§ 6.

 1. Klub może posiadać i używać własnych pieczęci, godła, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Barwy Klubu to kolory: biały i niebieski.
 3. Klub posiada logo i znaczek klubowy, których wzór ustala Zarząd w drodze uchwały.

 

Rozdział II.

Cel i środki działania

§ 7.

Celem głównym Klubu jest: krzewienie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.

Ponadto celami są

 1. Promowanie zdrowego trybu życia,
 2. Wypoczynek dzieci i młodzieży,
 3. Działalność charytatywna,
 4. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 5. Przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 6. Promocja i organizacja wolontariatu;

§ 8.

Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:

 1. Zorganizowanie szkółki piłkarskiej oraz organizowanie stałego szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu, w szczególności w zakresie nauki gry w piłkę nożną, a także poprzez inne formy uprawiania sportu: organizowanie meczów, obozów sportowych i zawodów sportowych,
 2. Tworzenie warunków do uprawiania piłki nożnej,
 3. Współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom Klubu właściwych warunków do uprawiania sportu,
 4. Uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych,
 5. Organizowanie i udział w zawodach, imprezach sportowych i rekreacyjnych,
 6. Prowadzenie działalności szkoleniowej kadr dla kultury fizycznej, w tym kadr wolontariatu w zakresie zdrowego stylu życia, rekreacji i sportu,
 7. Sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad małoletnimi członkami Klubu,
 8. Organizowanie wspólnych spotkań, szkoleń oraz turniejów piłkarskich.
 9. Wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych oraz edukacyjno-szkoleniowych.
 10. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym: wycieczek, zlotów, szkoleń.
 11. Organizowanie wolontariatu.
 12. Pozyskiwanie środków rzeczowych i finansowych dla realizacji celów statutowych Klubu.

§ 9.

 1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
 2. Dla realizacji celów statutowych Klub może zawierać umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne
  z osobami działającymi na jej rzecz.


Rozdział III.

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 10.

1.Członkiem Klubu może być:

 1. Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec, niezależnie od miejsca swojego zamieszkania lub pobytu, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych.
 2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Klubu oraz korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu Klubu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Małoletni poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych, mogą należeć do Klubu, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.

§ 11.

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. Członków zawodników;
 2. Członków zwyczajnych;
 3. Członków wspierających

§ 12.  

 1. Członkami zawodnikami Klubu są małoletnie osoby, które złożą pisemną deklarację podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego/faktycznego oraz uiszczać będą składkę członkowską obowiązującą w danym roku kalendarzowym. Członka zawodnika reprezentuje rodzic lub opiekun prawny/faktyczny.
 2. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby pełnoletnie, które złożą pisemną deklarację
  i zostaną przyjęte przez Zarząd Klubu.
 3. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd oraz zadeklarują pomoc materialną lub finansową dla klubu.

§ 13.

 1. Członkowie zawodnicy Klubu mają prawo uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach realizowanych w ramach zadań statutowych Klubu, które są do nich adresowane.
 2. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym.
 3. Członkowie wspierający Klubu mają prawo do uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swych przedstawicieli w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym.
 4. Wszyscy członkowie Klubu mają prawo do:
 5. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu;
 6. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Klub;
 7. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu;
 8. Korzystania z innych uprawnień na zasadach określanych przez Zarząd.

§ 14.

 1. Wszyscy członkowie Klubu obowiązani są:
 2. Troszczyć się o dobro i rozwój Klubu;
 3. Dbać o sprzęt i urządzenia Klubu,
 4. Brać czynny udział w działalności Klubu;
 5. Przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu;
 6. Do obowiązków członków zawodników Klubu należy regularne opłacanie składek członkowskich i godne reprezentowanie barw Klubu.
 7. Członkowie wspierający są zobowiązani spełniać zadeklarowane świadczenia na rzecz Klubu.

§ 15.

 1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
 2. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
 3. Skreślenia z listy członków w przypadkach określonych w punkcie 2 tego paragrafu,
 4. Rozwiązania Klubu.
 5. Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków Klubu może nastąpić jeżeli członek:
 6. Nie spełnia wymagań statutowych,
 7. W sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,
 8. Działa na szkodę Klubu,
 9. Członek zawodnik nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres jednego roku lub zalega z płatnością składek przez sześć miesięcy i mimo wezwania świadczenia tego nie spełnia.
 10. Członek zwyczajny zalega z płatnością składek przez sześć miesięcy i mimo wezwania świadczenia tego nie spełnia.
 11. Uchwałę o skreśleniu z listy członków Klubu podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.

Rozdział IV.

Władze Klubu oraz ich organizacja

§ 16.

 1. Władzami Klubu są :
 2. Walne Zebranie Członków,
 3. Zarząd,
 4. Komisja Rewizyjna.
 5. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
 6. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu tajnym.
 7. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba osób, które uzupełniły skład władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

§ 17.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
 2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
 3. Uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu;
 4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium za okres objęty sprawozdaniem;
 5. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 7. Uchwalanie statutu i dokonywanie jego zmian;
 8. Określanie wysokości składki członkowskiej oraz sposobu jej uiszczania;
 9. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji;
 10. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku;
 11. Podejmowanie uchwał w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania klubu w umowach między klubem a z członkami Zarządu;
 12. Rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu lub takich dla których statut nie ustala właściwości innych władz Klubu.

§ 18.

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków- Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz w roku jednak nie później jak do dnia 30 czerwca każdego roku.
 2. Walne Zebranie Członków Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co cztery lata.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd :
 • Z własnej inicjatywy;
 • Na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • Na wniosek 1/4 liczby członków Klubu.
 1. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków , o którym mowa w ust. 1 lub 2 w ciągu 30 dni od upływu terminu albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 i 3 Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.
 2. Organ zwołujący Walne Zebranie Członków powinien powiadomić o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym terminem.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków Klubu co najmniej w jeden sposób wskazany poniżej:
 • Listem poleconym,
 • Za pomocą osobistego odbioru zawiadomienia przez członka,
 • Za pomocą poczty elektronicznej e-mail, na dres wskazany przez członka Klubu w pisemnej deklaracji,
 • Za pomocą wiadomości SMS, na numer telefonu komórkowego wskazany przez członka Klubu w pisemnej deklaracji,
 • Poprzez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Klubu oraz na oficjalnej stronie internetowej Klubu,
 1. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.

§ 19.

 1. Walne Zebranie Członków jest prawomocne:
 2. W pierwszym terminie gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa liczby członków;
 3. W drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu,
 4. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.
 5. Uchwały w sprawie zmian w statucie i rozwiązania Klubu mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w Walnym Zebraniu Członków bierze udział co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania i gdy sprawy te są umieszczone w porządku obrad.

§ 20.

 1. Zarząd Klubu składa się z 3 do 7 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz i Skarbnik. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.
 3. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Walnego Zebrania Członków. Jeśli Walne Zebranie Członków postanowi, że Zarząd będzie reprezentowany przez więcej niż cztery osoby określenie pozostałych funkcji leży w kompetencji Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 5. Zasady zwoływania posiedzeń oraz pracy Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez tę władzę.
 6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
 7. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes. Prezes pełni również funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Klubu.

§ 21.

Do kompetencji Zarządu należy :

 1. Kierowanie działalnością Klubu,
 2. Wykonywanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków,
 3. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
 4. Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
 5. Składanie sprawozdań z działalności Klubu,
 6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
 7. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
 8. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych.

§ 22.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Klubu powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym z przewodniczącego i dwóch czlonków. Komisja konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
 • Być członkami Zarządu Klubu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z tytułu zatrudnienia przez te osoby lub jednostki organizacyjne przez nie zarządzane,
 • Być skazani prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwa z winy umyślnej.
 1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.

§ 23.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy :

 1. Kontrolowanie działalności Klubu pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania ,
 2. Prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
 3. Zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w statucie,
 4. Składanie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu bądź w stosunku do każdego z członków oddzielnie,
 5. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 24.

 1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
 2. Upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania;
 3. Ustania członkostwa w Klubie;
 4. Zrzeczenia się udziału w tych organach;
 5. Odwołania przez Walne Zebranie Członków.

§ 25.

Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Klubu, których członkostwo ustało wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów.

Rozdział V.

Majątek i fundusze

§26.

 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości, środki finansowe oraz inne prawa majątkowe.
 2. Majątek ten przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
 3. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z:
 • Świadczenia finansowe wnoszonych przez członków Klubu, w szczególności wpisowe i składki członkowskie,
 • Transfery zawodników,
 • Darowizny od sponsorów i instytucji współpracujących,
 • Dotacje z budżetu państwa i z budżetu jednostek samorządu terytorialnego,
 • Dotacje uzyskiwane w ramach środków Unii Europejskiej,
 • Majątku Klubu,
 • Ofiarności publicznej,
 • Oraz innych źródeł.
 1. Klub, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
 2. Klub może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Klubu służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 27.

Klub nie może:

 1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków Klubu, członków organów Klubu, pracowników Klubu oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
 2. Przekazywać swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. Wykorzystywać swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu,
 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie organów Klubu lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 28.

 1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Klub może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.
 3. Dla ważności oświadczeń woli Zarządu Klubu skutkujące powstaniem lub mogącymi skutkować powstaniem zobowiązań przewyższających kwotę 50.000 zł niezbędne jest podjęcie przez Walne Zebranie Członków uchwały o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez Klub takiego zobowiązania.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu.

§ 29.

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie Członków wymaga większości dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. W razie rozwiązania się Klubu na podstawie własnej uchwały, likwidatorami Klubu są członkowie jej Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zebrania Członków stanowi inaczej.

Po zakończeniu likwidacji Klubu każdy z likwidatorów ma prawo wystąpić do organu rejestracyjnego z wnioskiem o wykreślenie Klubu z rejestru stowarzyszeń.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 30.

 1. Prawo interpretacji postanowień niniejszego Statutu należy do Zarządu Klubu, a w sprawach szczególnie istotnych dla działalności Klubu Zarząd może zwrócić się do Walnego Zebrania Członków celem podjęcia uchwały o interpretacji postanowień Statutu.

 

Statut przyjęto Uchwałą Nr 2/2017 Walnego Zebrania Członków z dnia 30 listopada 2017r. o przyjęciu statutu Klubu Sportowego „Szkółka Młodego Piłkarza Tuszymka”.