Imieniny: Zanny, Mirona, Jacka

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Zakup średniego samochodu pożarniczego (ratowniczo gaśniczego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzemieniu

Ogłoszenie nr 576693-N-2019 z dnia 2019-07-22 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzemieniu: Zakup średniego samochodu pożarniczego (ratowniczo –gaśniczego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzemieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

 

 

Pliki do pobrania

# Plik Opis Data dodania Rozmiar pliku Pobrania
1 pdf Informacja z otwarcia ofert Zakup sredniego samochodu pozarniczego (ratowniczo - gasniczego) dla OSP w Rzemieniu 31 lipca 2019 10:43 61 KB 12
2 pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 26.07.2019 26 lipca 2019 11:54 57 KB 22
3 pdf Ogloszenie Zakup sredniego samochodu pozarniczego (ratowniczo - gasniczego) dla OSP w Rzemieniu 22 lipca 2019 13:07 249 KB 36
4 pdf SWIZ Zakup średniego samochodu pożarniczego (ratowniczo-gaśniczego) dla OSP w Rzemieniu 22 lipca 2019 13:07 2 MB 26
5 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 22 lipca 2019 13:08 88 KB 13
6 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 22 lipca 2019 13:08 53 KB 8
7 doc Zalacznik Nr 3 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 22 lipca 2019 13:08 57 KB 11
8 doc Zalacznik Nr 4 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 22 lipca 2019 13:08 51 KB 11
9 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz wykonanych dostaw 22 lipca 2019 13:08 80 KB 11
10 doc Zalacznik Nr 6 Wymagania techniczne dla sredniego samochodu pozarniczego (ratowniczo gasniczego) dla OSP w Rzemieniu 22 lipca 2019 13:08 125 KB 18
11 pdf Zalacznik Nr 6.1 Wymagania techniczne dla sredniego samochodu pozarniczego (ratowniczo gasniczego) dla OSP w Rzemieniu 22 lipca 2019 13:08 510 KB 9
12 doc Zalacznik Nr 6.2 Szczegolowa oferta techniczna dla sredniego samochodu pozarniczego (ratowniczo gasniczego) dla OSP w Rzemieniu 22 lipca 2019 13:08 146 KB 13
13 doc Zalacznik Nr 7 Wzor Umowy 22 lipca 2019 13:08 126 KB 14