Imieniny: Anety, Bogdana, Jadwigi

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków

Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. od 13.00 do 17.00 oraz w każdym innym czasie w godzinach pracy Urzędu, o ile nie koliduje to z innymi działaniami Burmistrza. W przypadku, kiedy Burmistrz nie może w ww. porach przyjąć interesanta należy umożliwić interesantowi przyjęcie przez Zastępcę Burmistrza, Sekretarza lub inną osobę upoważnioną przez Burmistrza, a gdy na to nie wyrazi zgody, wyznaczyć ponowny termin.

Pozostali pracownicy w ww. sprawach przyjmują interesantów codziennie w godzinach pracy Urzędu.Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Przecławiu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Przecławiu informuje, iż zgodnie z art. 28aa ust. 6, 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)  w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy Przecław  mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób.  Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Raport o stanie gminy znajduje się w BIP Urzędu Miejskiego w Przecławiu pod linkiem: http://przeclaw.nazwa.pl/bipgminaprzeclaw/raporty-burmistrza-przeclawia-o-stanie-gminy-przeclaw/„Remont budynku – utworzenie przedszkola w Tuszymie – II Etap” – powtórzony

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 euro:

Burmistrz Przecławia zaprasza do złożenia ofert na zadanie
„Remont budynku – utworzenie przedszkola w Tuszymie – II Etap” – powtórzony.

Znak sprawy: UIOŚiGG.271.17/2.2019

Przecław 20.05.2019 r.

ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Czytaj więcej…Remont budynku – utworzenie przedszkola w Tuszymie – II Etap.

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 euro:

Burmistrz Przecławia zaprasza do złożenia ofert na zadanie Remont budynku – utworzenie przedszkola w Tuszymie – II Etap.

Znak sprawy: UIOŚiGG.271.17.2019

Przecław 30.04.2019 r.

ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Przecław

 1. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

NIP 817-19-799-11 Regon 690581927

Zwany dalej „Zamawiającym”

ROZDZIAŁ II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Czytaj więcej…Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynku komunalnego Przecław ul. Rynek 8 na żłobek

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 euro:

Burmistrz Przecławia zaprasza do złożenia ofert na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynku komunalnego Przecław ul. Rynek 8 na żłobek.

Znak sprawy: UIOŚiGG.7013.23.2019

Przecław 16.04.2019 r.

ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Przecław

 1. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

NIP 817-19-799-11 Regon 690581927

Zwany dalej „Zamawiającym”

ROZDZIAŁ II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający przeprowadza procedurę poniżej 30 000,00 euro zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2014 Burmistrza Przecławia z dnia 17.04.2014 r.

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Rodzaj zamówienia: usługi.
 2. Wymagania dotyczące Przebudowy, rozbudowy i adaptacji budynku komunalnego w Przecławiu ul. Rynek 8 na żłobek.

Opracowany projekt musi być zgodny z programem „MALUCH +” w celu pozyskania dofinansowania.Czytaj więcej…Ogłoszenie Burmistrza Przecławia

Ogłoszenie w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania kandydatów na sołtysa w sołectwach:  Błonie, Dobrynin, Kiełków, Podole, Rzemień, Tuszyma, Wylów, Zaborcze i przewodniczącego Zarządu Osiedla „Zamkowe” i „Wenecja” w mieście  Przecław. Kandydatów należy zgłaszać do dnia 2 kwietnia 2019r. do godziny 15:00 w Urzędzie Miejskim w Przecławiu.Informacja o wynikach naboru

      Załącznik Nr 9
do Regulaminu naboru

INFORMACJA  O  WYNIKU  NABORU

 1. Określenie stanowiska urzędniczego* : dyrektor 
 2. w Wydziale/Samodzielnym stanowisku:

 Wydział Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
Czytaj więcej…Informacja o wynikach naboru

      Załącznik Nr 9
do Regulaminu naboru

INFORMACJA  O  WYNIKU  NABORU

 1. Określenie stanowiska urzędniczego* :
 2. w Wydziale/Samodzielnym stanowisku:

do spraw obsługi rady i jednostek pomocniczych oraz spraw organizacyjno-administracyjnych urzędu Czytaj więcej…RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Przecław, dnia 13 marca 2019 r.

RAPORT

Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE 

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmian statutów sołectw gminy Przecław oraz osiedli miasta Przecław.

 1. Konsultacje przeprowadzono na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Przecławiu nr XIV/148/2016 z dnia 23 lutego 2016r. oraz Zarządzenia Nr 19 /2019 Burmistrza Przecławia z dnia 1 marca 2019r. w sprawie: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmian statutu sołectw gminy Przecław oraz osiedli miasta Przecław.
 2. Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Wydział Administracyjno-Organizacyjny Urzędu Miejskiego.
 3. Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Przecław oraz osiedli miasta Przecław. Przeprowadzono je w celu uzyskania opinii mieszkańców Gminy Przecław.
 4. Konsultacje społeczne prowadzone były w formie zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej.
 5. W okresie trwania konsultacji do Urzędu Miejskiego w Przecławiu nie wpłynęły żadne wnioski, uwagi, opinie.

Projekt uchwały zakłada wydłużenie kadencji sołtysa i rady sołeckiej z 4 do 5 lat, co podyktowane jest wydłużeniem kadencji organów gminy z 4 do 5 lat.

Burmistrz Przecławia

Renata SiembabObowiązki właścicieli psów

Przecław, 11 luty 2019 r.

Informacja

Obowiązki właścicieli psów

Właściciel bądź opiekun psa ponosi pełną odpowiedzialność za jego pozostawanie w przestrzeni publicznej bez nadzoru. Skutkiem lekkomyślności właścicieli, opiekunów tych zwierząt może być niebezpieczeństwo pogryzienia przypadkowych przechodniów lub rowerzystów. Doprowadzić może to do zagrożenia dla ich zdrowia i życia poprzez możliwe zakażenie chorobą zakaźną (wścieklizną) przenoszoną przez te zwierzęta. Psy biegające poza posesją i bez nadzoru właścicieli mogą doprowadzić również do zdarzeń drogowych.

Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada na właściciela art. 77 kodeksu wykroczeń „kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności podlega karze grzywny do 250zł lub karze nagany”.

W przypadku gdy właściciel wałęsającego psa jest znany należy ten fakt zgłosić na policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela psa.