Imieniny: Klaudii, Eufemii, Maurycego

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo

Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Przecław, 03 stycznia 2018 r.

BURMISTRZ  PRZECŁAWIA
ogłasza nabór na stanowisko
Inspektora Ochrony Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Przecławiu oraz jednostkach podległych

  1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
  • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
    o pracownikach samorządowych, określonych dla stanowisk urzędniczych,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • wykształcenie wyższe II stopnia,
  • co najmniej roczny staż pracy w administracji (rządowej lub samorządowej),
  • posiadanie kwalifikacji zawodowych uprawniających do wykonywania zadań z zakresu ochrony danych osobowych potwierdzone stosownym dokumentem,
  • nieposzlakowana opinia.

Czytaj więcej…Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizacje w 2019 roku zadań publicznych

Burmistrz Przecławia Renata Siembab zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizacje w 2019 roku zadań publicznych, realizowanym w trybie ww. ustawy.Nabór na stanowisko Młodszego Instruktora w DK

DYREKTOR Domu Kultury w Przecławiu

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO MŁODSZEGO INSTRUKTORA

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:

Dom Kultury w Przecławiu

Ul. Zielona 52

39-320 Przecław

Tel. 17 227 63 65

Miejsce pracy:

Świetlica wiejska  Domu Kultury w Białym Borze (budynek  komunalny wielofunkcyjny, siedziba OSP Biały Bór), Świetlica wiejska Domu Kultury w Tuszymie (budynek komunalny w którym mieści się przedszkole w Tuszymie)Czytaj więcej…Biuro rady

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Przecławiu informuje, że w każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca w godzinach od 13:30 do 15:30 będzie pełnić dyżur w celu spotkań z mieszkańcami gminy Przecław. Spotkania będą odbywać się w sali obrad Urzędu Miejskiego w Przecławiu (II piętro).
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Przecławiu
Monika Skowrońska – Ziomek


Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania budynków

Gmina Przecław: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania budynków: Szkoły
Podstawowej w Przecławiu ul. Zielona 50 oraz do budynku komunalnego Rynek 2 w Przecławiu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Czytaj więcej…Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Przecław w 2019 r.- przetarg powtórzony

Ogłoszenie nr 651747-N-2018 z dnia 2018-11-22 r.

Gmina Przecław: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych położonych na terenie Gminy Przecław w 2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Czytaj więcej…Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficyt

Gmina Przecław: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Czytaj więcej…Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 2019

Gmina Przecław: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych położonych na terenie Gminy Przecław w 2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Czytaj więcej…HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W GMINIE PRZECŁAW 2018 R.Budowa zadaszenia nad trybunami na Stadionie Miejskim w Przecławiu – ETAP 1

Gmina Przecław: Budowa zadaszenia nad trybunami na Stadionie Miejskim w Przecławiu – ETAP 1
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Czytaj więcej…