Imieniny: Anety, Bogdana, Jadwigi

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo

Konkurs ofert 2019

Burmistrz Przecławia  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych z zakresu:

 1. Ochrony i promocji zdrowia
 2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 3. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
 4. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych,
 5. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 6. Wspierania działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa,
 7. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 8. Organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
 9. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Czytaj więcej…Nabór na stanowisko Instruktora

Ogłoszenie

Nabór na stanowisko Instruktora

Burmistrz Przecławia w związku z przystąpieniem gminy do projektu grantowego „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców w Gminie Przecław” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych ogłasza nabór na wolne stanowisko instruktora.Czytaj więcej…Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Załącznik Nr 9

do Regulaminu naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 1. Określenie stanowiska urzędniczego* :
 2. w Wydziale/Samodzielnym stanowisku:

Czytaj więcej…Karta Dużej Rodziny

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszły w życie istotne zmiany w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.Otwarty konkurs na wsparcie finansowe rozwoju sportu w 2019 roku

Burmistrz Przecławia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku celu publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Przecław. Na realizacje zadań przeznacza się kwotę 100 000,00 zł.

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać do 15 lutego 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7.Czytaj więcej…Nabór na stanowisko Kierownik Klubu Senior+

Przecław, 25 stycznia 2019 r.

BURMISTRZ  PRZECŁAWIA
ogłasza nabór na stanowisko
Kierownik Klubu Senior+

 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, praca socjalna, socjologia lub na innym kierunku z zakresu nauk społecznych,
 • posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 • minimum 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej,
 • znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • przedłożenie w formie pisemnej opracowania pn. „Koncepcja funkcjonowania Klubu Senior+.
 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych, określonych dla stanowisk urzędniczych.

Czytaj więcej…Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Przecławia poszukuje osoby do roznoszenia na terenie Gminy Przecław korespondencji urzędowej w ramach umowy-zlecenia.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt z p. Beatą Augustyn tel. 17 227 67 39 lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, pok. 20.

BURMISTRZ PRZECŁAWIA

Renata SiembabKierownik Klubu Senior+

Przecław, 08 stycznia 2018 r.

BURMISTRZ  PRZECŁAWIA
ogłasza nabór na stanowisko
Kierownik Klubu Senior+

 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, praca socjalna, socjologia lub na innym kierunku z zakresu nauk społecznych,
 • posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 • minimum 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej,
 • znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • przedłożenie w formie pisemnej opracowania pn. „Koncepcja funkcjonowania Klubu Senior+.
 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych, określonych dla stanowisk urzędniczych.

Czytaj więcej…Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Przecław, 03 stycznia 2018 r.

BURMISTRZ  PRZECŁAWIA
ogłasza nabór na stanowisko
Inspektora Ochrony Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Przecławiu oraz jednostkach podległych

 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych, określonych dla stanowisk urzędniczych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe II stopnia,
 • co najmniej roczny staż pracy w administracji (rządowej lub samorządowej),
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych uprawniających do wykonywania zadań z zakresu ochrony danych osobowych potwierdzone stosownym dokumentem,
 • nieposzlakowana opinia.

Czytaj więcej…Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizacje w 2019 roku zadań publicznych

Burmistrz Przecławia Renata Siembab zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizacje w 2019 roku zadań publicznych, realizowanym w trybie ww. ustawy.