Imieniny: Teodory, Grazyny, Ireny

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo

Burmistrz Przecławia ogłasza nabór do prac fizycznych

OGŁOSZENIE

Burmistrz Przecławia ogłasza nabór do prac fizycznych w ramach organizowanych robót publicznych.

Warunki pracy: okres zatrudnienia – do 3 miesięcy, przy pracach związanych z usuwaniem skutków powodzi (m. in. udrażnianie przepustów, konserwacja rowów).Czytaj więcej…Rozporządzenie Nr 2/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu

Rozporządzenie Nr 2/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu mieleckiego.Ogłoszenie Burmistrza Przecławia

Burmistrz Przecławia informuje zainteresowanych rolników  z terenu Gminy Przecław, że w związku z planowanymi na dzień 28 lipca wyborami do Izb Rolniczych, do dnia 5 lipca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Przecławiu trwa rejestracja kandydatów do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej.Czytaj więcej…Konkurs ofert 2019 II

Burmistrz Przecławia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

  1. Upowszechnianie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
  2. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.

Oferty należy składać do dnia 22 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7.Czytaj więcej…Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizacje w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Informacje ogólne:

  1. Na podstawie art. 15 ust 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) Burmistrz Przecławia zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizacje w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanym w trybie ww. ustawy.
  2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji Konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji Konkursowej.
  3. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniach komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Czytaj więcej…Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków

Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. od 13.00 do 17.00 oraz w każdym innym czasie w godzinach pracy Urzędu, o ile nie koliduje to z innymi działaniami Burmistrza. W przypadku, kiedy Burmistrz nie może w ww. porach przyjąć interesanta należy umożliwić interesantowi przyjęcie przez Zastępcę Burmistrza, Sekretarza lub inną osobę upoważnioną przez Burmistrza, a gdy na to nie wyrazi zgody, wyznaczyć ponowny termin.

Pozostali pracownicy w ww. sprawach przyjmują interesantów codziennie w godzinach pracy Urzędu.Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Przecławiu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Przecławiu informuje, iż zgodnie z art. 28aa ust. 6, 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)  w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy Przecław  mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób.  Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Raport o stanie gminy znajduje się w BIP Urzędu Miejskiego w Przecławiu pod linkiem: http://przeclaw.nazwa.pl/bipgminaprzeclaw/raporty-burmistrza-przeclawia-o-stanie-gminy-przeclaw/„Remont budynku – utworzenie przedszkola w Tuszymie – II Etap” – powtórzony

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 euro:

Burmistrz Przecławia zaprasza do złożenia ofert na zadanie
„Remont budynku – utworzenie przedszkola w Tuszymie – II Etap” – powtórzony.

Znak sprawy: UIOŚiGG.271.17/2.2019

Przecław 20.05.2019 r.

ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Czytaj więcej…Remont budynku – utworzenie przedszkola w Tuszymie – II Etap.

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 euro:

Burmistrz Przecławia zaprasza do złożenia ofert na zadanie Remont budynku – utworzenie przedszkola w Tuszymie – II Etap.

Znak sprawy: UIOŚiGG.271.17.2019

Przecław 30.04.2019 r.

ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Przecław

  1. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

NIP 817-19-799-11 Regon 690581927

Zwany dalej „Zamawiającym”

ROZDZIAŁ II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Czytaj więcej…Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynku komunalnego Przecław ul. Rynek 8 na żłobek

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 euro:

Burmistrz Przecławia zaprasza do złożenia ofert na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynku komunalnego Przecław ul. Rynek 8 na żłobek.

Znak sprawy: UIOŚiGG.7013.23.2019

Przecław 16.04.2019 r.

ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Przecław

  1. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

NIP 817-19-799-11 Regon 690581927

Zwany dalej „Zamawiającym”

ROZDZIAŁ II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający przeprowadza procedurę poniżej 30 000,00 euro zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2014 Burmistrza Przecławia z dnia 17.04.2014 r.

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Rodzaj zamówienia: usługi.
  2. Wymagania dotyczące Przebudowy, rozbudowy i adaptacji budynku komunalnego w Przecławiu ul. Rynek 8 na żłobek.

Opracowany projekt musi być zgodny z programem „MALUCH +” w celu pozyskania dofinansowania.Czytaj więcej…