Imieniny: Romana, Klaudyny, Karoliny

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo

Remont budynku – utworzenie przedszkola w Tuszymie – II Etap.

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 euro:

Burmistrz Przecławia zaprasza do złożenia ofert na zadanie Remont budynku – utworzenie przedszkola w Tuszymie – II Etap.

Znak sprawy: UIOŚiGG.271.17.2019

Przecław 30.04.2019 r.

ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Przecław

 1. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

NIP 817-19-799-11 Regon 690581927

Zwany dalej „Zamawiającym”

ROZDZIAŁ II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Czytaj więcej…Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynku komunalnego Przecław ul. Rynek 8 na żłobek

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 euro:

Burmistrz Przecławia zaprasza do złożenia ofert na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynku komunalnego Przecław ul. Rynek 8 na żłobek.

Znak sprawy: UIOŚiGG.7013.23.2019

Przecław 16.04.2019 r.

ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Przecław

 1. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

NIP 817-19-799-11 Regon 690581927

Zwany dalej „Zamawiającym”

ROZDZIAŁ II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający przeprowadza procedurę poniżej 30 000,00 euro zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2014 Burmistrza Przecławia z dnia 17.04.2014 r.

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Rodzaj zamówienia: usługi.
 2. Wymagania dotyczące Przebudowy, rozbudowy i adaptacji budynku komunalnego w Przecławiu ul. Rynek 8 na żłobek.

Opracowany projekt musi być zgodny z programem „MALUCH +” w celu pozyskania dofinansowania.Czytaj więcej…Ogłoszenie Burmistrza Przecławia

Ogłoszenie w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania kandydatów na sołtysa w sołectwach:  Błonie, Dobrynin, Kiełków, Podole, Rzemień, Tuszyma, Wylów, Zaborcze i przewodniczącego Zarządu Osiedla „Zamkowe” i „Wenecja” w mieście  Przecław. Kandydatów należy zgłaszać do dnia 2 kwietnia 2019r. do godziny 15:00 w Urzędzie Miejskim w Przecławiu.Informacja o wynikach naboru

      Załącznik Nr 9
do Regulaminu naboru

INFORMACJA  O  WYNIKU  NABORU

 1. Określenie stanowiska urzędniczego* : dyrektor 
 2. w Wydziale/Samodzielnym stanowisku:

 Wydział Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
Czytaj więcej…Informacja o wynikach naboru

      Załącznik Nr 9
do Regulaminu naboru

INFORMACJA  O  WYNIKU  NABORU

 1. Określenie stanowiska urzędniczego* :
 2. w Wydziale/Samodzielnym stanowisku:

do spraw obsługi rady i jednostek pomocniczych oraz spraw organizacyjno-administracyjnych urzędu Czytaj więcej…RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Przecław, dnia 13 marca 2019 r.

RAPORT

Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE 

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmian statutów sołectw gminy Przecław oraz osiedli miasta Przecław.

 1. Konsultacje przeprowadzono na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Przecławiu nr XIV/148/2016 z dnia 23 lutego 2016r. oraz Zarządzenia Nr 19 /2019 Burmistrza Przecławia z dnia 1 marca 2019r. w sprawie: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmian statutu sołectw gminy Przecław oraz osiedli miasta Przecław.
 2. Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Wydział Administracyjno-Organizacyjny Urzędu Miejskiego.
 3. Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Przecław oraz osiedli miasta Przecław. Przeprowadzono je w celu uzyskania opinii mieszkańców Gminy Przecław.
 4. Konsultacje społeczne prowadzone były w formie zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej.
 5. W okresie trwania konsultacji do Urzędu Miejskiego w Przecławiu nie wpłynęły żadne wnioski, uwagi, opinie.

Projekt uchwały zakłada wydłużenie kadencji sołtysa i rady sołeckiej z 4 do 5 lat, co podyktowane jest wydłużeniem kadencji organów gminy z 4 do 5 lat.

Burmistrz Przecławia

Renata SiembabObowiązki właścicieli psów

Przecław, 11 luty 2019 r.

Informacja

Obowiązki właścicieli psów

Właściciel bądź opiekun psa ponosi pełną odpowiedzialność za jego pozostawanie w przestrzeni publicznej bez nadzoru. Skutkiem lekkomyślności właścicieli, opiekunów tych zwierząt może być niebezpieczeństwo pogryzienia przypadkowych przechodniów lub rowerzystów. Doprowadzić może to do zagrożenia dla ich zdrowia i życia poprzez możliwe zakażenie chorobą zakaźną (wścieklizną) przenoszoną przez te zwierzęta. Psy biegające poza posesją i bez nadzoru właścicieli mogą doprowadzić również do zdarzeń drogowych.

Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada na właściciela art. 77 kodeksu wykroczeń „kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności podlega karze grzywny do 250zł lub karze nagany”.

W przypadku gdy właściciel wałęsającego psa jest znany należy ten fakt zgłosić na policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela psa.Konkurs ofert 2019

Burmistrz Przecławia  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych z zakresu:

 1. Ochrony i promocji zdrowia
 2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 3. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
 4. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych,
 5. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 6. Wspierania działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa,
 7. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 8. Organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
 9. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Czytaj więcej…Nabór na stanowisko Instruktora

Ogłoszenie

Nabór na stanowisko Instruktora

Burmistrz Przecławia w związku z przystąpieniem gminy do projektu grantowego „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców w Gminie Przecław” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych ogłasza nabór na wolne stanowisko instruktora.Czytaj więcej…Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Załącznik Nr 9

do Regulaminu naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 1. Określenie stanowiska urzędniczego* :
 2. w Wydziale/Samodzielnym stanowisku:

Czytaj więcej…