Imieniny: Teodory, Grazyny, Ireny

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Przebudowa dróg gminnych

Gmina Przecław: Przebudowa dróg gminnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Pliki do pobrania

# Plik Opis Data dodania Rozmiar pliku Pobrania
1 pdf Ogloszenie o udzieleniu zamowienia Przebudowa drog gminnych 14 października 2019 14:06 163 KB 28
2 pdf Zawiadominie o wyniku postepowania Przebudowa drog gminnych 14 października 2019 11:21 34 KB 26
3 pdf Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drog gminnych 14 października 2019 11:09 49 KB 43
4 pdf Ogloszenie Przebudowa drog gminnych 27 września 2019 11:40 266 KB 41
5 pdf SIWZ Przebudowa drog gminnych 27 września 2019 11:40 2 MB 22
6 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 27 września 2019 11:40 86 KB 16
7 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 27 września 2019 11:40 52 KB 11
8 doc Zalacznik Nr 3 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 27 września 2019 11:40 56 KB 9
9 doc Zalacznik Nr 4 Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej 27 września 2019 11:40 56 KB 10
10 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz wykonanych robot budowlanych 27 września 2019 11:40 58 KB 14
11 doc Zalacznik Nr 6 Wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonaniu zamowienia 27 września 2019 11:40 56 KB 12
12 doc Zalacznik Nr 7 Wzor umowy 27 września 2019 11:40 57 KB 9
13 rar Zalacznik Nr 8A Dokumentacja projektowa Przebudowa drog gminnych 27 września 2019 11:40 18 MB 24
14 rar Zalacznik Nr 8B Przedmiar robot 27 września 2019 11:40 121 KB 23
15 pdf Zalacznik Nr 8C Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 27 września 2019 11:40 2 MB 14