Imieniny: Teodory, Grazyny, Ireny

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Gmina Przecław: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu oraz
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Załączniki

Pliki do pobrania

# Plik Opis Data dodania Rozmiar pliku Pobrania
1 pdf Ogloszenie o udzieleniu zamowienia kredyt 2018 17 lipca 2018 13:18 160 KB 61
2 pdf Zawiadomienie o wyborze oferty KREDYT 2018 3 lipca 2018 10:46 401 KB 64
3 pdf Informacja z otwarcia ofert kredyt - BIP 28 czerwca 2018 12:12 237 KB 75
4 pdf Zalacznik Nr 1 RIO Opinia w sprawie budzetu gminy 2017 26 czerwca 2018 08:04 723 KB 57
5 pdf Zalacznik Nr 3 RIO Opinia kredyt Gmina Przeclaw 26 czerwca 2018 08:04 671 KB 62
6 pdf Zalacznik Nr 2 RIO Opinia o mozliwosci sfinansowania budzetu 2018 26 czerwca 2018 08:04 422 KB 551
7 pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 26.06.2018 26 czerwca 2018 08:04 976 KB 67
8 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udzialu w postępowaniu 19 czerwca 2018 11:28 63 KB 68
9 pdf SIWZ - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego 19 czerwca 2018 11:27 7 MB 105
10 rar Zalacznik nr 5 Dokumenty finansowe zamawiajacego 19 czerwca 2018 11:28 1 MB 97
11 pdf Ogloszenie Zaciągnięcie kredytu długoterminowego 19 czerwca 2018 11:27 224 KB 127
12 pdf Zalacznik Nr 4 Harmonogram splat kredytu 19 czerwca 2018 11:28 191 KB 79
13 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 19 czerwca 2018 11:28 68 KB 83
14 doc Zalacznik Nr 3 Wzor oswiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej 19 czerwca 2018 11:28 51 KB 64
15 doc Zalacznik Nr 6 Wzor umowy 19 czerwca 2018 11:28 111 KB 71