Imieniny: Czeslawa, Hieronima, Malgorzaty

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Sesje rady

RADA MIEJSKA W PRZECŁAWIU
               Kilińskiego 7
           39-320 Przecław

Przecław, 11 czerwca 2018 r.

WPRG.0002.27.2018

S e r d e c z n i e  z a p r a s z a m

n a

XLI sesję Rady Miejskiej w Przecławiu która odbędzie się  19 czerwca br. (wtorek) o godz. 10.00 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław.

Porządek obrad XLI sesji:

 1. Pytania i wnioski radnych, pisma do Rady Miejskiej w Przecławiu.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Przecławiu.
 3. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działań policji i straży pożarnej na terenie gminy Przecław w 2017 roku.
 4. Sprawozdanie z działalności za 2017r.:
 • Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
 • Spółki „Dwa Brzegi” Samorządowa Spółka z o.o.
 1. Sprawozdanie z realizacji działań w zakresie oświaty.
 2. Informacja nt. oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok
 3. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Przecław za rok 2017.
 4. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego gminy Przecław na 31 grudnia 2017r.
 5. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Instytucji Kultury Gminy Przecław za rok 2017:
 • Gminnej Biblioteki Publicznej w Przecławiu,
 • Samorządowego Domu Kultury w Przecławiu.
 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Przecław za rok 2017.
 2. Przedstawienie Uchwały Nr XIV/89/2018 z dnia 29 marca 2018r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Przecławia sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
 3. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 7 czerwca 2018r.
  w sprawie rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego gminy Przecław za 2017 r.
 4. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Przecławia z tytułu wykonania budżetu gminy Przecław na rok 2017.
 5. Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
  w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przecławiu
  o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Przecławia z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przecław za 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Przecławia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Przecław miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 9. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na „Budowie chodników w pasach dróg powiatowych w Gminie Przecław”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Przecław na rok 2018.
 11. Wolne zapytania i wnioski

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przecławiu

Zenon Krawczyk