Imieniny: Teodory, Grazyny, Ireny

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

GMINA PRZECŁAW

KILIŃSKIEGO 7

39-320 PRZECŁAW

                 Przecław dnia, 06.09.2019 IR.271.49.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Remont drogi gminnej nr 103508R w km lokalnych
0+007 do 0+422,70 i 103507R w km lokalnych 0+431,50 do 0+892,00 w miejscowości Tuszyma

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Zadanie jest współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

Pliki do pobrania

# Plik Opis Data dodania Rozmiar pliku Pobrania
1 pdf Ogloszenie o udzieleniu zamowienia Remont drogi gminnej nr 103508R w km lokalnych 0+007 do 0+422,70 i 103507R w km lokalnych 0+431,50 ... 15 października 2019 09:45 157 KB 12
2 pdf Zawiadomienie o wyborze oferty Remont drogi gminnej nr 103508R w km lokalnych 0+007 do 0+422,70 i 103507R w km lokalnych 0+431,50 ... 4 października 2019 13:25 135 KB 10
3 pdf Informacja z Remont drogi gminnej nr 103508R w km lokalnych 0+007 do 0+422,70 i 103507R w km lokalnych 0+431,50 ... 24 września 2019 13:06 62 KB 33
4 pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 18.09.2019 18 września 2019 14:21 364 KB 34
5 pdf Ogloszenie Remont drogi gminnej nr 103508R w km lokalnych 0+007 do 0+422,70 i 103507R w km lokalnych 0+431,50 .... 6 września 2019 13:00 255 KB 31
6 pdf SIWZ Remont drogi gminnej nr 103508R w km lokalnych 0+007 do 0+422,70 i 103507R w km lokalnych 0+431,50 ... 6 września 2019 13:00 2 MB 40
7 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 6 września 2019 13:00 86 KB 22
8 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 6 września 2019 13:00 52 KB 21
9 doc Zalacznik Nr 3 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 6 września 2019 13:00 56 KB 19
10 doc Zalacznik Nr 4 Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej 6 września 2019 13:00 56 KB 17
11 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz wykonanych robot budowlanych 6 września 2019 13:00 57 KB 22
12 doc Zalacznik Nr 6 Wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonaniu zamowienia 6 września 2019 13:00 56 KB 17
13 doc Zalacznik Nr 7 Wzor umowy 6 września 2019 13:00 57 KB 24
14 rar Zalacznik Nr 8A Dokumentacja techniczna Remont drogi gminnej nr 103508R w km 6 września 2019 13:00 1 MB 29
15 pdf Zalacznik Nr 8B Przedmiar robot Remont drogi gminnej nr 103508R w km .... 6 września 2019 13:01 90 KB 43
16 pdf Zalacznik Nr 8C Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 6 września 2019 13:01 2 MB 26