Imieniny: Agnieszki, Jaros?awa

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Statut

UCHWAŁA NR XXXIV/268/2013

RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr XLII(296)2010 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 22 marca 2010r. dotyczącej uchwalenia Statutu Gminy Przecław.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 597).

Rada Miejska w Przecławiu
uchwala co następuje:

§ 1. 

1. Dodaje się do Statutu Gminy Przecław w Uchwale Nr XLII (296) 2010 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 22 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przecław w rozdziale I Postanowienia Wstępne §5.2.w brzmieniu:

1) Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

2) Jednostki pomocnicze posiadają uprawnienia do dysponowania środkami finansowymi zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim.

§ 2. 

Uchyla się załącznik Nr 2 w dotychczasowym Statucie Gminy a wprowadza sie nowy będący załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 

1. Dotychczasowy §52 ust. 4 w rozdziale III Sesje Rady otrzymuje brzmienie: „Przewodniczących i zastępców komisji stałych wybiera się odrębnie spośród radnych”.

2. §52 ust. 5 otrzymuję brzmienie: „Wybór na funkcje, o których mowa w ust.1, 3 i 4 Rada stwierdza uchwałami, odrębnie dla wyboru Przewodniczącego Rady, odrębnie dla wyboru Wiceprzewodniczącego i odrębnie dla wyboru każdego z przewodniczących komisji i zastępców komisji stałych”.

§ 4. 

Dodaje się rozdział VII-1 „Zasady działania klubów radnych”.

§ 66 a. 

Radni mogą tworzyć kluby radnych, według zasad określonych w niniejszym statucie.

1. Warunkiem tworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 4 radnych.

2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.

3. W zgłoszeniu podaje się: a. nazwę klubu, b. listę członków, c. imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

5. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.

6. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

7. Radny może należeć tylko do jednego klubu.

8. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubu.

9. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej polowy członków klubu.

10. Prace klubów organizują ich przewodniczący wybierani przez członków klubu.

11. Kluby mogą uchwalać regulaminy dotyczące ich działalności.

12. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem.

13. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubu Przewodniczącemu Rady.

14. Postanowienia ust.13 dotyczą także zmian regulaminów.

15. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze.

16. Kluby mogą przedstawić swoje stanowisko na Sesji wyłącznie przez swoich przedstawicieli.

17. Na wniosek przewodniczących klubów Burmistrz obowiązany jest zapewnić klubom warunki organizacyjne w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zenon Krawczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/268/2013

Rady Miejskiej w Przecławiu

z dnia 27 listopada 2013 r.

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

GMINY PRZECŁAW

1. Urząd Miejski w Przecławiu.

2. Miejskie Centrum Kultury w Przecławiu.

3. Samorządowy Dom Kultury w Tuszymie.

4. Gminna Biblioteka Publiczna w Przecławiu.

5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przecławiu.

6. Samorządowe Przedszkole w Przecławiu.

7. Samorządowe Przedszkole w Rzemieniu.

8. Szkoła Podstawowa w Dobryninie.

9. Szkoła Podstawowa w Kiełkowie.

10. Szkoła Podstawowa w Łączkach Brzeskich.

11. Szkoła Podstawowa w Przecławiu.

12. Szkoła Podstawowa w Tuszymie z filią w Białym Borze.

13. Szkoła Podstawowa w Rzemieniu.

14. Zespół Szkół w Przecławiu.

Załączniki

Pliki do pobrania

# Plik Opis Data dodania Rozmiar pliku Pobrania
1 pdf Statut Gminy Przecław 20 lutego 2018 08:40 178 KB 91